Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

ul. Plac Bł. Ks. Phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego 1, 87-100 Toruń

tel.: 501 937 378

biuro@ksmtorun.pl

Historia KSM sięga swymi korzeniami czasów zaborów. W okresie zniewolenia trzeba było zespolić młode siły do walki o polskość. Wówczas było ono częścią składową Akcji Katolickiej.

Na krajowym zjeździe Akcji Katolickiej w Krakowie (5-6 II 1934 r.) postanowiono ujednolicić stowarzyszenia wchodzące w jej skład. Na wzór włoski utworzono 4 organizacje zwane kolumnami: Katolicki Związek Mężów (KZM) z siedzibą w Warszawie, Katolicki Związek Kobiet (KZK) z siedzibą w Krakowie (tymczasowo w Poznaniu), Katolicki Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), oba z siedzibą w Poznaniu. Główny trzon w obu stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej (SMP), utworzonego już w 1919 r. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje więc do KSMM, KSMŻ i wcześniejszego SMP. Po 1934 r. nastąpił znaczny wzrost ilościowy członków Akcji Katolickiej. 

W 1936 r. KZM liczył 111.404 członków, KZK 151.362, KZMM – 113.100, KZMŻ – 143.700.Działalność KSMM  i KSMŻ, była bardzo bogata. Można podzielić ją na 4 grupy: 1. Działalność religijna.2. Działalność kulturalno-oświatowa. 3. Działalność charytatywna. 4. Działalność społeczno-patriotyczna. 

KSMM rozpoczęło działalność we wrześniu 1945. Od początku powojennego istnienia KSMM ustosunkowuje się pozytywnie i czynnie do dzieła odbudowy kraju. KSMM prowadzi w swej działalności akcję wychowawczą. Uświadamiając swych członków o współczesnych reformach społeczno-gospodarczych, zapoznając ich z problematyką obywatelską, włącza liczne szeregi katolickiej młodzieży Wielkopolski w ogólnopolski nurt potrzeb i zadań odbudowującej się Ojczyzny. W dn. 23-24 IX 1938 r. odbył się pierwszy zlot Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej w Częstochowie, udział w nim wzięło 150.000 członków z istniejących w owym czasie 5000 oddziałów w prawie wszystkich parafiach w 20 diecezjach. Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał działalność Akcji Katolickiej w Polsce, ale jej członkowie wychowani w duchu miłości Boga i Ojczyzny nie wahali się w wielu wypadkach oddać własnego życia w jej obronie.
Władze komunistyczne po II wojnie światowej zabraniały wszelkiego niezależnego zrzeszania się. Jedynie Katolicki Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) dwóch archidiecezji: poznańskiej i krakowskiej zdołały się zarejestrować. Jednak już Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ) nie udało się wznowić legalnej działalności. Dlatego też kard. A. Sapieha powołał do istnienia  w archidiecezji krakowskiej Żywy Różaniec Dziewcząt (ŻRD) jako ruch nieformalny. Miał on jednak strukturę organizacyjną Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Jednak wskutek wzmożonej represji władz państwowych tak ŻRD jak i KSMM w obu diecezjach zostały rozwiązane 7 II 1953 r. Represje były bardzo surowe. Kilku KSM-owiczów zabito, wielu odsiadywało wyroki w więzieniach, byli bici. Mimo rozwiązania organizacji, spotkania KSM-owiczów odbywały się nadal, lecz nieoficjalnie. Członków KSMM i KSMŻ łatwo było też zauważyć w parafiach. Zawsze aktywni, odpowiedzialni, szanujący kapłanów, angażujący się 
w działalność.

Inicjatorem reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży był ks. Prałat Antoni Sołtysik, proboszcz parafii św. Mikołaja w Krakowie, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Zainspirował w ramach Komisji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Młodzieży, której był członkiem, ideę powołania do życia KSM-u. W 1990 r. odbyło się pierwsze spotkanie inicjujące KSM. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu księży  i młodzieży z całej Polski. Zadanie propagowania idei KSM-u podjęło czasopismo „Wzrastanie”. Począwszy od diecezji na południu Polski – pierwsze oddziały powstały w archidiecezji krakowskiej – Stowarzyszenie zakładano coraz dalej. Konferencja Episkopatu Polski wydała dn. 10 X 1990 r. dekret powołujący do życia KSM jako organizację ogólnopolską, nadając jej osobowość prawną kościelną, a statut zatwierdziła 30 IV 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II zaakceptował reaktywowanie KSM’u. Dziś KSM istnieje prawie we wszystkich diecezjach, liczy ok. 30 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Opiekunem KSM z ramienia Episkopatu Polski jest ks. Bp Henryk Tomasik z Siedlec. Asystentem generalnym jest ks. Zbigniew Kucharski z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Prezydium Krajowej Rady KSM pełni już szóstą kadencję. Pierwsze wybory do Prezydium odradzającego się Stowarzyszenia odbyły się 29 listopada 1992 r. na Zjeździe Zarządów Diecezjalnych w Częstochowie. KSM ma wielką szansę spełnić pokładane w nim nadzieje. Cieszy się poparciem biskupów i wielką ofiarnością księży asystentów. Coraz bardziej wzrasta liczba zaangażowanych młodych, którzy są nadzieją Stowarzyszenia, Kościoła i Polski.

HISTORIA KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Diecezji Toruńskiej